Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

jackal
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Edward Stachura
Reposted from21gramow 21gramow viastonerr stonerr
jackal
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viastonerr stonerr
jackal
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Reposted fromszelestyna szelestyna viastonerr stonerr
2381 3a96 990

kyraneko:

honeyswtfits:

magic cat

blessed post

Reposted from10k-saints 10k-saints viastonerr stonerr
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viastonerr stonerr
jackal
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viastonerr stonerr
jackal
2275 ce0f
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSpecies5618 Species5618
jackal
7428 c32b
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaLonePoProstu LonePoProstu
jackal


Ilidza, Sarajevo, Bosnia | Mevludin Sejmenovic
jackal
5046 b3ef
Reposted frompapaj papaj viajagger jagger

October 08 2017

W królestwie cydru

Cydr to napój alkoholowy produkowany z soku z dojrzałych jabłek. Staje się coraz popularniejszy w Polsce. Zobacz, jak wygląda produkcja tego napoju w jego królestwie, czyli w Anglii. ( 9 zdjęć) )

October 05 2017

October 03 2017

October 01 2017

jackal
1187 40e3
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viagreywolf greywolf
jackal
0741 b2a3
Reposted frommeem meem
0852 816b
Reposted fromonewingedeagle onewingedeagle viaadriano66 adriano66

September 29 2017

jackal
Reposted fromFlau Flau viadreamfortress dreamfortress
jackal
2433 b864
Reposted fromsosna sosna viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl