Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Letnie muzykowanie

Rozpoczęło się lato, więc trwa sezon wakacyjnych festiwali.. W tym okresie mapa plenerowych wydarzeń muzycznych jest bardzo bogata. Jednym z największych festiwali w Europie jest Glastonbury, który odbył się w miniony weekend w angielskim Pilton. ( 20 zdjęć) )

jackal
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaspokodama spokodama

June 26 2017

jackal
Reposted fromFlau Flau vianaich naich
jackal
3777 e8d7
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viazv zv
jackal
7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaaniuszka aniuszka
jackal
3659 30b4
Reposted fromqb qb viaaniuszka aniuszka
jackal
2966 c611
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaqbshtall qbshtall
jackal
Reposted fromgruetze gruetze viachowchow chowchow
jackal

June 23 2017

4709 bc69
Reposted fromgirlafraid girlafraid viachaotica chaotica
jackal
8859 4575

June 22 2017

jackal
8154 ce18
jackal
8659 f563
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
jackal
… and I went… 'Oh yeah, pogs…'

Europejski skwar

Od kilku nad Europą przechodzi fala upałów. Temperatury w niektórych miejscach sięgają 40 stopni Celsjusza. W przyszłym tygodniu podobnie będzie w Polsce, więc warto zobaczyć, jak inni sobie radzą z taką pogodą. ( 20 zdjęć) )

June 21 2017

4167 eb06
Reposted fromdominik dominik viamol mol
jackal
1288 6e19
on fire
Reposted fromfreedance freedance vialiona liona
jackal
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viairmavep irmavep
jackal
8394 23e4 990
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaeffic effic

June 20 2017

jackal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl