Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

October 11 2017

jackal
0384 91ea
Reposted frompapaj papaj viaj-s j-s
jackal
0219 c745
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaoll oll
jackal
jackal
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viastonerr stonerr
jackal
0362 6bea
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
jackal
6389 d354
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viagreywolf greywolf
jackal
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Edward Stachura
Reposted from21gramow 21gramow viastonerr stonerr
jackal
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viastonerr stonerr
jackal
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Reposted fromszelestyna szelestyna viastonerr stonerr
2381 3a96 990

kyraneko:

honeyswtfits:

magic cat

blessed post

Reposted from10k-saints 10k-saints viastonerr stonerr
5968 2588
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viastonerr stonerr
jackal
2570 e6b6
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viastonerr stonerr
jackal
2275 ce0f
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSpecies5618 Species5618
jackal
7428 c32b
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaLonePoProstu LonePoProstu
jackal


Ilidza, Sarajevo, Bosnia | Mevludin Sejmenovic
jackal
5046 b3ef
Reposted frompapaj papaj viajagger jagger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl