Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

jackal
4767 6d29
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoll oll
jackal
W byciu singlem najbardziej dojmująca jest właśnie samotność. To, że kiedy już wyciągniesz znajomych na jakąś imprezę, to po powrocie do domu i tak zostaniesz sam. Zastaniesz tam tak samo rozrzucone w nieładzie rzeczy, tak samo niepościelone łóżko, tak samo niezrobioną kolację. Nie będzie na Ciebie czekało nic poza tym, co znane i zapamiętane. Zero zaskoczeń. Wrażeń. Wzruszeń. Kiedy będziesz mieć gorszy dzień, nikt nie zapyta, dlaczego. Bo nikt się o Ciebie nie troszczy. Nikomu na Tobie nie zależy. Nikt nie zastanawia się, jak Ci minął dzień, nie tęskni za Tobą, nie myśli o Tobie, kiedy wstaje rano ani kiedy kładzie się spać.
— zrepostowane w roku, który na soupie już nie istnieje...
Reposted frompensieve pensieve viaoll oll

November 13 2017

jackal
1913 43f6
Babka Salamanca
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
jackal
3069 2fd7
Reposted fromzciach zciach viaSpecies5618 Species5618
jackal
jackal
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viagreywolf greywolf
jackal
3900 bfc8
Reposted fromhagis hagis

November 03 2017

October 28 2017

jackal

October 27 2017

October 23 2017

October 12 2017

October 11 2017

jackal
0384 91ea
Reposted frompapaj papaj viaj-s j-s
jackal
0219 c745
Reposted fromdaysleeper daysleeper viaoll oll
jackal
jackal
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viastonerr stonerr
jackal
0362 6bea
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
jackal
6389 d354
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl